Danijel Zlatkovic

USLOVI KORIŠĆENJA

 

 1. OPŠTE ODREDBE
 2. Veb-sajt https://danijelzlatkovic.com (u daljem tekstu: Sajt) rezultat je partnerske saradnje na realizaciji projekta “Edukativna onlajn platforma za učenje procesa proizvodnje pice i drugih proizvoda od testa” između: MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD, ul. Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija, MB: 67349016, PIB: 114137492 (u daljem tekstu: Agencija) i Academy Scuola per pizzaioli Danijel Zlatković PR OSTALO OBRAZOVANJE, ul. Vojvođanska 260, 11271 Beograd – Surčin, Srbija, MB: 65307812 , PIB: 111284281 (u daljem tekstu: Predavač).
 3. Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Sajta kojim se pruža usluga online edukacije putem video kurseva (u daljem tekstu: Video kurs).
 4. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Sajta i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Agencije i svakog pojedinačnog Korisnika Video kursa (u daljem tekstu: Polaznik). Agencija omogućava korišćenje Video kursa isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). 
 5. Pristupom ili korišćenjem Video kursa, Polaznik pristaje na odredbe Uslova, te na taj način zaključuje ugovor po pristupu sa Agencijom kao pružaocem usluge korišćenja Video kursa.
 6. Pristupom sadržajima Video kursa, svaki Polaznik izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.
 7. Poslovanje Agencije putem ovog Video kursa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
 8. Agencija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.
 9. Video kurs nije zamena za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.), ali Agencija kao takva pruža dokaz (sertifikat, potvrdu) o pohađanju navedenog Video kursa.
 10. Agencija ni na koji način ne utiče na sadržaj Video kursa, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz sadržaj Video kursa. Odgovornost za sadržaj Video kursa ima Predavač. Agencija, kao takva zadržava pravo da na Sajtu nastupi u svojstvu vizuelnog kreatora Video kursa, u kom slučaju se na nju primenjuju odredbe ovih Uslova koje se primenjuju na kreatore Video kursa. 
 11. Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje.

 

 1. VRSTE KORISNIKA SAJTA I INTEGRITET SAJTA
  1. Korisnicima usluga koje putem Sajta pruža Agencija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani Korisnici.
  2. Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Sajtu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Sajt, ili plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može da se upozna sa ponudom Video kursa, opisom i nazivima pojedinačnih lekcija Video kursa, kao i njihovim trajanjem.
  3. Agencija ne ograničava vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Sajta. Agencija pruža mogućnost korišćenja Sajta samo punoletnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. Polaznik koji se kao takav registruje na Sajtu, samim činom registracije izjavljuje da je punoletan i poslovno sposoban.
  4. Sajt putem ponuđenog video sadržaja prevashodno posreduje i doprinosi u neformalnoj online edukaciji Polaznika, informisanju i promovisanju autora, odnosno Predavača Video kursa i Agencije.
  5. Sadržaj na Sajtu je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa. 
  6. Tekstovi, komentari i drugi unosi koje Polaznici ostavljaju na bilo kom delu Sajta ili u zatvorenoj Facebook grupi (komentari u lekcijama i komentari prilikom ocenjivanja Video kursa) moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka odgovara isključivo lice koje je podatak unelo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog i profesionalnog iskustva. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
  7. Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.
  8. Svako korišćenje Sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Agencija i kršenjem zaključenog ugovora.
  9. Polaznik Video kursa samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Sajta putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Agenciju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka. 
  10. Agencija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije: 
   – na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza;
   – za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o Korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.
  11. Agencija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Sajta, usluge pružanja informacija putem Video kursa, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
  12. Pored Sajta, Polazniku Video kursa koji je istovremeno i Korisnik Facebook platforme je dostupna zatvorena Facebook grupa pod nazivom „Postani pizza majstor“, namenjena razmeni iskustava, diskusijama i sl. u vezi sa Video kursom na Sajtu. Navedena grupa nije deo Sajta, već ista predstavlja samo dodatnu platformu koju Polaznik može, a ne mora da koristi u navedene svrhe. Na korišćenje Facebook grupe se primenjuju posebna pravila Facebook platforme.

 

 • OPIS USLUGE PRUŽANJA INFORMACIJA PUTEM  VIDEO KURSA
  1. Agencija putem Sajta pruža uslugu neformalne online edukacije putem Video kursa. Naziv Predavač, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili stečeno zvanje ili pravni status, već samo autora sadržaja Video kursa. Naziv Polaznik, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili akademsku odrednicu ili pravni status, već samo Polaznika Video kursa. 
  2. Sajt omogućava Polazniku pristup Video kursu postavljenim od strane Predavača i Agencije isključivo uz naplatu. 
  3. Video kurs se sastoji iz video i audio sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama, kao i propratnog materijala u vidu dokumenata: kontrolnih lista (eng. Checklists) i slično (u daljem tekstu: prateći materijal) koji olakšava praćenje lekcija. Svaka lekcija je zasebna celina.
  4. Sajt omogućava svom registrovanom Polazniku pohađanje video lekcija u okviru tehničkih funkcionalnosti Sajta dostupnih u momentu njegovog korišćenja. U tom smislu Agencija može dodavati ili oduzimati pojedine funkcionalnosti Sajta odnosno funkcionalne celine u okviru Sajta prema sopstvenoj poslovnoj politici. Izmenom funkcionalnosti Sajta se ne menjaju ovi Uslovi i pravni odnosi koji su njima uspostavljeni.

 

 1. PREDAVAČ
  1. Predavač je lice koje je sa Agencijom potpisalo Ugovor o saradnji usklađen sa Uslovima korišćenja. 
  2. Predavač i Agencija zadržavaju sva autorska i srodna prava na ovom Video kursu. Predavač je nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima. Agencija je nosilac svih neophodnih autorskih prava koji se tiču video sadržaja (snimanje, montaža, pokretna grafika i animacija). Ni Predavač ni Agencija ne mogu postaviti ovaj Video kurs na druge platforme bez unapred pribavljenje saglasnosti druge strane.
 1. Predavač i Agencija se obavezuju da odgovaraju na postavljena pitanja Polaznika u vezi sa sadržajem Video kursa .
 2. Predavač i Agencija imaju uvid u podatke o naplati kao i uvid u podatke o posećenosti Video kursa, kao što su statistika i pregled stanja Video kursa i prodaje, izveštaj iznosa naknada sa pripadajućim parametrima. 
 1. Predavač i Agencija su saglasni da novčanu naknadu koja im pripada određuje broj Polaznika Video kursa (dalje: Naknada).
 2. Postavljanjem Video kursa na Sajt, Predavač bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Agenciju da Video kurs promoviše, bilo oglašavanjem, stavljanjem Video kursa na akciju, promotivnim popustom, ili na drugi način na koji Agencija oceni da je pogodno.

 

 1. POLAZNICI
  1. Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Sajtu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. 
  2. Nakon izvršene uplate, polaznik se za pristup Video kursu registruje putem svoje adrese elektronske pošte (e-mail). Nakon toga, na dostavljeni e-mail dobiće od Agencije parametre za pristup Video kursu.  
  3. Svakom pojedinom prijavom na Video kurs, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Video kursu. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja. Polaznik može preuzimati prateći materijal Video kursa, postavljati pitanja Predavaču, postavljati komentare i ocenjivati Video kurs, sve u skladu sa dostupnim opcijama. Polaznik ostvaruje pravo da pristupi Video kursu (kao i zatvorenoj Facebook grupi), odmah nakon što Agencija evidentira plaćanje Naknade. 
  4. Polaznik može isti Video kurs (odnosno lekcije) posećivati neograničen broj puta.

 

 1. PARTNERSKI MARKETING (AFFILIATE) PROGRAM ZA POLAZNIKE
  1. Agencija može implementirati Affiliate program za Polaznike. U vezi sa tim, zainteresovani polaznici se mogu direktno obratiti Agenciji na e-mail dostupan na Sajtu.

 

 • NAPLATA VIDEO KURSA I IZJAVA O KONVERZIJI
  1. Agencija od Polaznika vrši naplatu putem dostupnih načina plaćanja, putem platnih kartica ili uplatom na račun Agencije.
  2. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem Sajtu.

 

 • PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA:
  1. Plaćanje je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta ili uplatnicom na šalteru banke, pošte ili menjačnice koja nudi uslugu platnog prometa.
  2. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Banca Intesa a.d. Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način unosom podataka sa platne kartice u skladu sa standardom 3DPayHosting modela obezbeđenog od strane Banca Intesa a.d. Beograd.
  3. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za pristup Video kursu. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće biti raspoloživ za drugu namenu. Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada se omogući pristup Video kursu. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbina će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih. Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.
  4. Ako se plaćanje vrši preko uplatnice na šalteru banke, pošte ili menjačnice koja nudi uslugu platnog prometa, da bi se obezbedio pristup Video kursu neophodno je poslati dokaz o uplati na e-mail Agencije [email protected] Dokaz čini fotografija čitko popunjene uplatnice, na kojoj se jasno vide podaci o uplatiocu. Detaljan postupak plaćanja uplatnicom opisan je na stranici za plaćanje Video kursa.

 

 1. POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU DA DOLAZI DO POVRAĆAJA SREDSTAVA
  1. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da banka obavlja povraćaj sredstava na račun Korisnika kartice.
  2. Cena Video kursa navedena na početnoj stranici Sajta https://danijelzlatkovic.com
  3. Agencija zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odobri popust na cenu Video kursa za neodređen broj polaznika ili besplatnu dostupnost Video kursa ukoliko je to zajednička odluka Predavača i Agencije.

 

 1. FAKTURISANJE
  1. Agencija se obavezuje da Polazniku dostavi račun na kojoj je naveden odgovarajući iznos naknade za odgovarajući Video kurs.
  2. Agencija Polazniku dostavlja račun isključivo elektronskim putem na e-mail adresu koju je Polaznik dostavio Agenciji prilikom uplate naknade za odgovarajući Video kurs.

 

 

 

 1. PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  1. Agencija MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD, Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija, matični broj: 67349016, PIB: 114137492 (u daljem tekstu: Agencija) poštuje privatnost Korisnika Sajta i Polaznika Video kursa i vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti isključivo u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je sastavni deo Uslova korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) koji su objavljeni na internet adresi https://danijelzlatkovic.com i koji je usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.
  2. Putem ovog obaveštenja Agencija obaveštava fizička lica o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti koje sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
  3. Ukoliko fizičko lice nije saglasno sa bilo kojom odredbom ovog Pravilnika, potrebno je da se ne registruje kao Polaznik Video kursa, odnosno da Agenciji ne dostavlja podatke o ličnosti.
  4. U cilju zaštite privatnosti Polaznika Video kursa, Agencija postupa u skladu sa primenjivim propisima i pristankom lica (onda kada je taj pristanak potreban u skladu sa zakonom). U vezi sa tim, Agencija može povremeno menjati odredbe ovog Pravilnika, u kom slučaju će obezbediti da ažurirana odnosno važeća verzija bude dostupna na Sajtu https://danijelzlatkovic.com
  5. Nastavkom korišćenja Sajta Agencija smatra se da je lice pročitalo i razumelo važeći Pravilnik, i da je nakon čitanja i razumevanja pristalo na njegovu primenu.
  6. Na ovaj Pravilnik, kao i na njegove eventualne izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.
  7. Podaci o rukovaocu:
   • Rukovalac podacima o ličnosti je:
   • Poslovno ime: MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD
   • Adresa sedišta: Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija
   • Matični broj: 67349016
   • PIB: 114137492
   • E-pošta: [email protected]
   • Šifra delatnosti: 5911 – Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
  8. Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
   • MILAN KOSTIĆ PR Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa SUPER SADRŽAJ BEOGRAD
   • Adresa sedišta: Dimitrija Tucovića br. 108, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija
   • Radno vreme: od ponedeljka do petka od 9:00h do 17:00h
   • Telefon +381642702764
   • Email: [email protected]
  9. Podatke o ličnosti Agencija prikuplja na sledeće načine: direktno od fizičkog lica, kada nam lice neposredno dostavi svoje podatke poštom, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem ili automatski, prilikom korišćenja Sajta, u kom slučaju Agencija upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.
  10. Agencija prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade. Za svaku obradu koju Agencija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.
  11. Agencija određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, tako da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Na primer, Agencija može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na Sajtu.
  12. Podaci koji se obrađuju:
 • Ime, prezime, elektronska adresa, i/ili poštanska adresa, i/ili broj telefona
 • Korisničko ime i lozinka za profil na Sajtu
 • Ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.
 • Ime, prezime, kontakt podaci, podaci o kupljenom Video kursu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacije
 • Podatak o izabranim podešavanjima prema kojima se prikazuje Sajt
 • Identifikacioni podaci korisničkog uređaja putem kojeg pristupa internet stranici (tzv. Jedinstveni identifikator uređaja), vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa uređaja, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup internet stranici
 1. Svrha obrade podataka:
 • Komunikacija sa Korisnikom – odgovaranje na pitanja i zahteve koje primamo putem kontakt forme na Sajtu ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)
 • Kreiranje korisničkog profila na Sajtu putem kojeg može biti omogućena elektronska isporuka digitalnog sadržaja (kupovina Kursa)
 • Realizacija elektronske prodaje Video kursa, odnosno pružanje usluge posredovanja u neformalnoj edukaciji, namenjene punoletnim licima i realizacija ugovornog odnosa uspostavljenog pristankom na Uslove korišćenja
 • Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa
 • Obezbeđivanje funkcionalnosti Sajta u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja Sajta
 • Tehničko administriranje Sajta i obezbeđivanje da se sadržaj Sajta optimalno prikazuje na uređaju koji koristite
 • Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca i Korisnika Sajta, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje Sajta, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe
 • Utvrđivanje trendova i unapređivanje Sajta, tržišnog nastupa Agencije i servisa statističke i analitičke svrhe

 

 

 1. Pravni osnov obrade:
 • Legitimni interes da se upravlja servisom za Korisnike i da se na adekvatan način odgovari na pitanja i zahteve Polaznika
 • Legitimni interes da se obezbedi personalizovano korisničko iskustvo, zaključenje ugovora o prodaji na zahtev Korisnika
 • Izvršenje ugovornog odnosa zasnovanog prema odredbama Uslova korišćenja, i poštovanje pravnih obaveza Agencije (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu), pružanje usluge posredovanja u neformalnoj edukaciji (kupovina Kursa)
 • Legitimni interes da se posetiocima Sajta obezbedi mogućnost kartičnog plaćanja
  1. Agencija neće nikada namerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali se ne može isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane fizičkih lica. Ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica dođe do informacije da su Agenciji dostavljeni podaci tog maloletnog lica, potrebno je da nas o tome bez odlaganja obavesti kako bi Agencija preduzeli odgovarajuće mere i prekinula dalju obradu ovih podataka, a prikupljene podatke uništila.
  2. Sajt Agencije koristi “cookie” podatke da bi obezbedila najbolje korisničko iskustvo. Ti podaci omogućavaju Agenciji da, na primer, prikažemo sadržaj Sajta na adekvatan način na svakom korisničkom uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg joj se pristupata, ili da prilagodi sadržaj korisničkim podešavanjima i/ili interesovanjima. Kolačići nisu štetni po Korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.
  3. Agencija ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, krivična dela i prekršaje, mere bezbednosti i druge mere koje izriču sudovi. U tom smislu posetioci i polaznici se obavezuju da Agenciji ne otkrivaju i ne šalju ove podatke.
  4. Korisničke podatke Agencija čuva samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ih bezbedno uklanja iz svojih sistema i briše.
  5. Svi podaci o polaznicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u Agenciji odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.
  6. Agencija ne prikuplja podatke o platnoj kartici, osim podataka čije prikupljanje je zahtevano od strane procesora platnih kartica u skladu sa standardom 3DPayHosting modela obezbeđenog od strane Banca Intesa a.d. Beograd.
  7. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Agenciji ili trećim licima.

 

 • OBAVEŠTAVANJE
  1. Korisnik je saglasan da mu Agencija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni Video kurs i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Agencije, kao i reklamna obaveštenja.

 

 • POREZI
  1. Agencija nije u sistemu PDV-a Republike Srbije, te u cenu Video kursa nije uračunat porez na dodatu vrednost u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji regulišu tu oblast.
  2. Radi dobrog razumevanja, ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao davanje poreskog ovlašćenja da Agencija u ime i za račun Korisnika (ili bilo kog lica) vrši obračun i plaćanje bilo koje poreske obaveze koja nastaje po bilo kom osnovu, niti se Agencija može smatrati obveznikom plaćanja bilo kojih poreskih iznosa, osim sopstvenih.

 

 • REKLAMACIJE
  1. Kako Agencija pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. 
  2. Lice koje ima svojstvo Polaznika pristankom na ove Uslove izričito se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Agencija putem Sajta vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.
  3. Usluga informacionog društva koju Agencija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca Video kursa (Polaznika) da Video kurs kupi.
  4. Polaznik svakim pojedinim plaćanjem nekog Video kursa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.
  5. Bez obzira na navedeno, Agencija omogućava svakom Polazniku da u roku od 24 sata odustane od kupovine Video kursa. U tom slučaju će Agencija vratiti ukupan uplaćeni iznos eventualno umanjen za troškove transakcije i u skladu sa rokovima i propisima Banca Intesa a.d.

 

 1. AUTORSKO PRAVO
  1. Agencija i Predavač zadržavaju sva autorska i srodna prava na ovom Video kursu. Predavač je nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima. Agencija je nosilac svih neophodnih autorskih prava koji se tiču video sadržaja (snimanje, montaža, pokretna grafika i animacija). Ni Predavač ni Agencija ne mogu postaviti ovaj Video kurs na druge platforme bez unapred pribavljenje saglasnosti druge strane.
  2. Agencija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Sajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Sajta, kojeg je autor. Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što je sadržaj Predavača Video kursa, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Sajtu Agencije. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta, ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Agencije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Agencije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
  3. Predavač je preneo prava na ekonomsko iskorišćavanje autorskog dela na Agenciju, na način koji je definisan Ugovorom o partnerstvu između Agencije i Predavača, tako da je Agencija bez ograničenja stekla pravo na stavljanja Video kursa u promet, pravo na promovisanje Video kursa i druga srodna prava koja se tiču prodaje digitalnog proizvoda. Agencija autorsko delo može neograničeno ekonomski eksploatisati, bez teritorijalnog ili kakvog drugog ograničenja, isključivo putem Sajta.
  4. Ništa se u ovim Uslovima ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Predavača i/ili Agencije na Polaznika.
  5. Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

 

 • SMERNICE ZA POLAZNIKE
  1. Polaznici se obavezuju da prilikom korišćenja sadržaja Video kursa poštuju ovde navedene Smernice.
  2. Agencija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji Polaznik kao komentar postavi na Sajt ili u zatvorenu Facebook grupu, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Agencije, uključuje (ali nije ograničen na):
 • otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca
 • uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe
 • eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način
 • sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe
 • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički
 • sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)
 • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa
 • traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih Korisnika
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju objavljuje bez pristanka te osobe, ili
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.
 1. U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Sajtu ili zatvorenoj Facebook grupi:
 • kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju, ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • oglašavanje Korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Sajta ili zatvorene Facebook grupe
 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Sajta ili zatvorene Facebook grupe
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži
 • mešanje u pristup Sajtu bilo kog Korisnika, hosta, ili mreže
 • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog Korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • korišćenje informacija dobijenih iz Video kursa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Sajta, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta
 • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim Korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Sajta, ili bezbednosti mreže.
 1. Agencija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti. Agencija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Agencija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Agencija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na: uklanjanje korisničkog profila i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Agencije koje lice koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova. Korisnik koji, po oceni Agencije, prekrši o ove Smernice ili druge odredbe ovih Uslova, gubi pravo na bilo kakvu isplatu.

 

 • ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
  1. Predavač i Agencija su uložili svo raspoloživo znaje i napore da tačno predstave Video kurs i njegov potencijal. Predavač i Agencija ne daju nikakve garancije Polazniku da će zaraditi novac koristeći tehnike i ideje u ovim video materijalima. Primere iznete u materijalima ne treba tumačiti kao obećanje ili garanciju zarade, već kao prenošenje znanja i stečenog iskustva Predavača. Potencijal zarade u potpunosti zavisi od Polaznika koji koristi naš Video kurs, ideje i tehnike. Ovaj Video kurs ne pozicioniramo kao “šemu bogaćenja”.
  2. Nivo uspeha u postizanju rezultata navedenih u materijalu Video kursa zavisi od vremena koje Polaznik posveti programu, njegovog znanja, iskustva i drugih veština. Pošto se pomenuti faktori razlikuju u zavisnosti od pojedinca, ne možemo garantovati uspeh i nivo stečenog znanja niti
  3. Sve izjave koje se odnose na budućnost zarade imaju za cilj da izraze mišljenje Agencije i Predavača o potencijalu zarade. Mnogi drugi faktori će biti važni u određivanju stvarnih rezultata Polaznika, te ne dajemo garancije da ćete postići rezultate slične Predavačevim.
  4. Uspeh Polaznika zavisi od niza faktora, poput radne etike, lične motivacije i posvećenosti učenju i stečenih poslovnih veština i prethodnog iskustva. Stoga, ni Agencija ni Predavač ne garantuju niti impliciraju da će Polaznik posle završenog Video kursa postati Pizza majstor.
  5. Agencija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Agencija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
  6. Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema ili razloga više sile.
  7. Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. 

 

 • REŠAVANJE SPOROVA
  1. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije. 
  2. Na sve sporove do kojih može doći između zainteresovanih strana primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Zainteresovane strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

 

 • ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Agencija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Sajtu. 
  2. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava Korisnika.
  3. Ovi Uslovi počinju da se primenjuju objavljivanjem na internet stranici https://danijelzlatkovic.com
  4. Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.
  5. Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

 

U Beogradu, 23.02.2024.